Mijn Groene Hart Ziekenhuis

Hier vindt u uw
patiëntenportaal

Algemene voorwaarden Stichting Groene Hart Ziekenhuis

Algemene voorwaarden van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda, hierna te noemen "het ziekenhuis", gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41173845.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor alle door het Groene Hart Ziekenhuis met patiënten en derden gesloten overeenkomsten inzake de levering van medische behandeling en/of onderzoek en inzake de levering van andere goederen en/of diensten.

De patiënt/derde partij dient van het bestaan van deze voorwaarden op de hoogte te zijn. Op de factuur wordt verwezen naar deze voorwaarden en deze zijn te raadplegen op de website www.ghz.nl. Op verzoek kunnen deze algemene voorwaarden worden toegezonden.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Ziekenhuis: Stichting Groene Hart Ziekenhuis te Gouda met alle dependances en/of vestigingen daarvan en/of daar werkzame vrijgevestigde medisch specialisten.
b. Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij het ziekenhuis zich tegenover een patiënt verbindt tot het verrichten van medische behandelingen of onderzoek die rechtstreeks betrekking hebben op deze patiënt.
c. Medische behandelingen: een ziekenhuisopname, dagbehandeling, poliklinische behandeling of -consult, ziekenhuisverplaatste zorg, keuringen en alle overige al dan niet medisch specialistische zorg of dienstverlening door of vanwege het ziekenhuis.
d. Dienstverleningsovereenkomst: de overeenkomst waarbij het ziekenhuis zich (in aanvulling op een behandelovereenkomst) verbindt tot het leveren van in onderling overleg nader te bepalen diensten aan de patiënt/derde partij.
e. Waar hij of hem staat, kan ook zij of haar worden gelezen.

2. Toepasselijkheid
Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het ziekenhuis daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

3. Algemeen
Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig mocht blijken te zijn, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde onverminderd van kracht.

4. Identificatie
Een patiënt dient zich op verzoek van het ziekenhuis te kunnen identificeren met een wettelijk erkend en geldig identiteitsbewijs. Kan een patiënt desgevraagd zich niet identificeren, dan is het ziekenhuis gerechtigd de behandelovereenkomst op te schorten, tenzij het om acuut te verlenen zorg gaat.

5. Correspondentie
De patiënt/debiteur dient bij verhuizing het ziekenhuis in kennis te stellen van de nieuwe adresgegevens.

6. Annulering
6.1 Als de patiënt een gemaakte afspraak voor een medische behandeling niet kan nakomen, dient hij deze afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren.

6.2 Als de patiënt een gemaakte afspraak niet 24 uur van tevoren annuleert, mag het ziekenhuis hiervoor kosten in rekening brengen. 

7. Betaling
7.1 De patiënt is het ziekenhuis de kosten verschuldigd voor de verleende medische behandeling, service, en/of overige diensten volgens de daarvoor door het ziekenhuis vastgestelde tarieven, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar op grond van de Zorgverzekeringswet worden uitbetaald.

7.2 Het ziekenhuis vraagt namens de patiënt aan diens zorgverzekeraar om betaling van (het verzekerde deel van) de kosten van de aan hem verleende medische behandeling. De patiënt verschaft hiertoe het ziekenhuis de benodigde informatie over zijn verzekering.

7.3 Het ziekenhuis mag, wanneer daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat, van de patiënt een redelijke aanbetaling of zekerheidsstelling vragen voordat de zorg verleend wordt, tenzij sprake is van acuut te verlenen zorg. Het ziekenhuis kan in elk geval vooraf een redelijke aanbetaling of zekerheidsstelling vragen indien:
a. een patiënt niet of gedeeltelijk verzekerd is voor de kosten van de te verlenen zorg;
b. het ziekenhuis voor de te verlenen zorg (nog) geen overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverzekeraar waar de patiënt verzekerd is of als de te verlenen zorg niet meer valt onder de reikwijdte van de tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar gesloten overeenkomst.

7.4 Het ziekenhuis stuurt de patiënt/debiteur een factuur voor de onder 7.1 genoemde kosten. Deze factuur moet binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn worden voldaan.

7.5 Als de patiënt/debiteur de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, stuurt het ziekenhuis de patiënt/debiteur een ingebrekestelling, in de vorm van een betalingsherinnering. De patiënt/debiteur heeft de gelegenheid binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering alsnog de factuur te voldoen.

7.6 Als de factuur na het verstrekken van de tweede betalingstermijn niet of niet volledig is voldaan, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte voor rekening van de patiënt/debiteur, dit bedrag is minimaal € 40 [conform De wet van 15 maart 2012 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten]. Het ziekenhuis kan bovendien vanaf het moment van het verstrijken van de eerste betalingstermijn de wettelijke rente over het niet betaalde deel van de factuur bij de patiënt in rekening brengen.

7.7 Als de factuur na het verstrekken van de tweede betalingstermijn niet of niet volledig is voldaan, dan heeft dit verder tot gevolg dat alle openstaande vorderingen van het ziekenhuis op de patiënt/debiteur onmiddellijk opeisbaar worden.

7.8 De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 en 2 van het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

7.9 Indien het ziekenhuis in het kader van de incasso van vorderingen op de patiënt/debiteur gebruikt maakt van derden zoals incassobureaus, dan wel vorderingen overdraagt aan zulke derden, is het ziekenhuis gerechtigd de haar bekende gegevens van de patiënt/debiteur aan deze derden te verstrekken.

7.10 Een beroep van de patiënt/debiteur op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering door het ziekenhuis op goede gronden wordt bestreden.

8. Laatste zorg bij overlijden
8.1 De patiënt wordt bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst geacht in te stemmen met het door de zorginstelling verrichten van de noodzakelijke handelingen na overlijden binnen de zorginstelling en het voor rekening van de nabestaanden gekoeld bewaren van het stoffelijk overschot van de overledene, voor zover de directe nabestaanden van de patiënt niet binnen drie uur na overlijden een andere voorziening treffen.

8.2 Desgevraagd licht de zorginstelling toe waaruit de noodzakelijke handelingen na overlijden bestaan.

8.3 De patiënt heeft te allen tijde gedurende de behandelingsovereenkomst het recht uitdrukkelijk te verklaren dat hij van de door de zorginstelling geboden zorg voor gekoeld bewaren wil afwijken. In dat geval moet door de nabestaanden binnen drie uur na overlijden van de patiënt een andere voorziening worden getroffen.

8.4 De in opdracht van de nabestaanden door of vanwege de zorginstelling verrichte werkzaamheden vanwege additionele wensen voor de zorg na overlijden worden afzonderlijk in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende, bekend gemaakte tarieven.

9. Tarieven
Het ziekenhuis is te allen tijden gerechtigd tarieven zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Het ziekenhuis brengt de op het moment van uitvoeren van de medische behandeling van kracht zijnde tarieven in rekening.

10. Nederlands recht
Op alle tussen het ziekenhuis en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


                                                                           Laatste update: december 2018

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

8.7

Beoordeling op Zorgkaart Nederland
op basis van 400 beoordelingen