Mijn Groene Hart Ziekenhuis

Hier vindt u uw
patiëntenportaal

naar overzicht

Uw rechten en plichten

Als patiënt van ons ziekenhuis heeft u een aantal rechten en plichten. Het is belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent.

Toestemming delen medische gegevens

Uw rechten en plichten

 • Uw rechten

  Wetten die uw rechten als patiënt beschermen:

  • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
  • Wet Bescherming Persoonsgegevens
  • Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)
  • Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

  Lees ook het privacystatement op onze website

 • Uw plichten

  Naast een aantal rechten heeft u als patiënt ook een aantal plichten.

  • In ons ziekenhuis geldt een identificatieverzoek en zijn wij verplicht om uw BurgerServiceNummer te registreren. Lees voor meer informatie de folder 'Identificatieverzoek'.
  • U moet uw arts en/of hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.
  • In uw eigen belang dient u binnen redelijke grenzen de adviezen van arts en/of hulpverlener op te volgen.
  • U dient zich te verzekeren of anderszins te zorgen voor een financiële regeling die u in staat stelt om te betalen voor de behandeling en verzorging.
  • Houdt u er rekening mee dat wanneer u uw afspraak niet ten minste 24 uur van te voren hebt afgezegd, u €43,30 in rekening kan worden gebracht.
  • Geef het bij uw arts of verpleegkundige aan als iets u niet duidelijk is of als bijvoorbeeld medicijnen er anders uitzien dan verwacht.
  • Neem uw medicijnen in de originele verpakking mee. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan over welke medicijnen u gebruikt. Tijdens de opname mag u in principe alleen medicijnen gebruiken die in het ziekenhuis zijn voorgeschreven.
  • Bent u overgevoelig voor bepaalde medicijnen, etenswaren of materialen? Meldt u dit dan bij uw arts of verpleegkundige. Het kan namelijk betekenen dat uw behandeling of verzorging moet worden aangepast.
  • Heeft u een schriftelijke wilsverklaring (levenstestament) of staat u geregistreerd in het Donorregister? Wilt u dit dan doorgeven aan uw behandelend arts of verpleegkundige tijdens het opnamegesprek. Wilt u ook uw contactpersoon hierover inlichten? 

  Verder verwachten wij dat u zich houdt aan de regels van ons ziekenhuis zoals deze onder huisregels staan beschreven, zie ook de algemene voorwaarden.

Recht op privacy

 • Uw recht op privacy

  De zorgverlener moet de privacy van de patiënt beschermen en bewaren. Alles wat is besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Handelingen of onderzoeken mogen alleen met uw toestemming in het bijzijn van anderen worden uitgevoerd. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van uw privégegevens. Dossiers met uw gegevens worden alleen gebruikt door hen die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken. Uw gegevens kunnen in ons ziekenhuis ook worden gebruikt voor ons klachten- en kwaliteitssysteem.

  Wij gaan ervan uit dat u toestemt dat uw gegevens worden gebruikt voor deze doeleinden. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u hier bezwaar tegen maken (zie hieronder het kopje 'Bezwaar').

  Lees ook het privacystatement op onze website

 • Wie heeft toegang tot uw gegevens?

  Wie heeft toegang tot uw gegevens:

  •  Alle personen die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken, kunnen uw (elektronische) dossier bekijken. Dit geldt ook voor gedetacheerde specialisten uit andere ziekenhuizen die u binnen ons ziekenhuis behandelen.
  • Verschillende zorgaanbieders in de regio kunnen uw dossier inzien, mits zij een behandelrelatie met u hebben of bij deze relatie betrokken zijn. Het gaat hierbij onder meer om uw huisarts, de Regionale Huisartsen Organisatie Midden-Holland, apothekers en apotheekhoudende huisartsen verenigd in de DienstApotheek Midden-Holland, GGZ Midden-Holland en Rivierduinen. Zo kan uw huisarts bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken bekijken en zien wanneer u bent opgenomen.
  • Bij een nieuwe ziekteperiode kan uw arts direct uw bestaande dossier inzien; alle artsen van het GHZ kunnen uw medisch dossier dus inzien. Achteraf kan controle plaatsvinden of de kennisname terecht was of niet.
  • Als er wordt samengewerkt met andere zorginstellingen, kan het GHZ gegevens van u verstrekken aan hulpverleners van die instelling. U kunt hierbij denken aan thuiszorginstellingen of verpleeghuizen.
  • Wordt u behandeld door Groene Hart Extra Zorg, dan kunnen de hulpverleners uw dossier van het Groene Hart Ziekenhuis inzien.
  • Externe specialisten nemen regelmatig voor onze specialisten waar, zoals de neurologen van het Hofpoort ziekenhuis, en kunnen zo nodig de patiëntendossiers van elkaars patiënten bekijken.
  • In het geval van letselschade kunnen gegevens worden verstrekt aan uw verzekeraar.

  Het ziekenhuis levert (anonieme) patiëntengegevens aan een aantal registratiesystemen:

  • Opname- en ontslaggegevens aan DHD (Dutch Hospital Data)
  • Financiële gegevens aan verzekeraars 
  • Kwaliteitsregistraties van DICA
  • Gegevens over patiënten met kanker aan de Nederlandse Kankerregistratie. Deze gegevens worden verzorgd door de Integrale KankerCentra. In deze regio is dat het Integraal Kankercentrum Nederland.
   • De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is een landelijke databank met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze databank. In de folder Registratie van kanker leest u waarom gegevens over kanker worden vastgelegd. Hierin staat ook beschreven wat de rechten zijn van patiënten en de voorwaarden en plichten van IKNL voor het beheer van deze gegevens.
  • Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA)
  • Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) 
  • PREventie ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREZIES) 
  • Theory Of Constraints (TOC) om de patiëntenlogistiek te verbeteren
  • Gegevens aan het Informatie Systeem voor de Diagnose Behandel Combinatie (DBC)
  • Transfusie Register Irregulaire antistoffen en X(kruis)-proeven (TRIX).

  Deze gegevens worden aangeleverd t.b.v. de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Dit is een wettelijke verplichting voor alle zorginstellingen. In het privacyreglement is meer informatie opgenomen over uw recht op privacy. Dit kunt u inzien bij de recepties van de ingangen.

 • Bezwaar

  Als u niet wilt dat uw gegevens aan derden of andere hulpverleners worden verstrekt, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij uw behandelend arts. Dit is ook mogelijk wanneer u niet wilt dat (anoniem) lichaamsmateriaal aan derden wordt verstrekt. De arts zal dit in uw dossier aantekenen, zodat aan uw verzoek wordt voldaan. Dit geldt eveneens als u bezwaar hebt tegen gegevensverstrekking voor ons klachten- en kwaliteitssysteem.

Rookvrij ziekenhuis

 • Waar mag ik roken?

  Het Groene Hart Ziekenhuis is een rookvrij ziekenhuis. U mag ook geen e-sigaret/e-smoker roken.

  U mag alleen in de daarvoor bestemde rookabri's roken, dus niet elders op het terrein. Deze rookabri's vindt u bij onze parkeergarages P2 en P3. Als u toch op een andere plek rookt, veroorzaakt u overlast voor andere patiënten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis. Ook meeroken veroorzaakt namelijk gezondheidsproblemen, dus het is belangrijk dat u alleen in de rookabri (of de rookruimte) rookt.

Huisregels en voorwaarden

 • Omgangsvormen

  U mag als patiënt rekenen op een correcte bejegening van onze medewerkers. Ervaart u onverhoopt de bejegening van onze medewerkers als niet-correct, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen.

  Omgekeerd verwachten wij dat patiënten en bezoekers zich ook correct gedragen naar onze medewerkers. Binnen ons ziekenhuis gaan wij er vanuit dat u zich bijvoorbeeld niet agressief gedraagt. Ook vragen we u niet ongevraagd foto- of filmopnames van onze medewerkers te maken. Mensen die zich niet aan onze huisregels houden, kunnen uiteindelijk toegang tot ons ziekenhuis worden ontzegd.

 • Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in het GHZ. We zijn tenslotte 'Open voor iedereen' en sluiten niemand uit van passende zorg. Tegelijkertijd staat veiligheid voor ons voorop en is het belangrijk dat we onze patiënten gemakkelijk kunnen identificeren. Zo kunnen we de juiste persoon de juiste zorg te geven. We vragen u daarom om geen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt. 

 • Mobiele telefoon

  In ons ziekenhuis is mobiele telefonie (GSM) op beperkte schaal toegestaan. Op die afdelingen waar het beslist verboden is, staat dit aangegeven. Op deze afdelingen kunnen de telefoons storingen veroorzaken aan medische apparatuur. Wilt u ook uw bezoek hierop attent maken?

 • Roken

  Het Groene Hart Ziekenhuis is een rookvrij ziekenhuis. U mag ook geen e-sigaret/e-smoker roken. 

 • Alcohol & drugs

  Het is niet toegestaan alcohol en drugs in ons ziekenhuis te gebruiken.

 • Aantal bezoekers

  Een patiënt mag maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen. Meer bezoek kan gezellig zijn, maar het is vaak te druk voor de patiënt en zijn medepatiënten.

 • Schade door schuld ziekenhuis

  Als er door een ziekenhuismedewerker schade wordt toegebracht aan u of uw eigendommen, dan kunt u dit melden bij de afdelingsmanagers van de afdeling waar u verblijft. Wilt u voor een schadevergoeding in aanmerking komen, schrijft u dan een brief aan de Raad van Bestuur. Uw melding wordt beoordeeld door de verzekering van ons ziekenhuis om te bekijken of u in aanmerking komt. Deze wettelijke aansprakelijkheid geldt alleen voor de duur van uw behandeling of opname en als er sprake is van verwijtbaar of nalatig handelen.

 • Verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen

  Bent u iets verloren of vermoed u diefstal? Meld dit zo snel mogelijk aan het afdelingshoofd van de afdeling waar u verblijft of bij de receptie. Voor verlies of diefstal kan ons ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld. Daarom raden wij u dringend aan waardevolle spullen thuis te laten of in bewaring te geven bij het verplegend personeel.

  Krijgt u onverhoopt te maken met verlies, diefstal, beschadiging van bezittingen of bedreiging? Neem dan via de verpleging contact op met de afdeling Beveiliging. Als u het prettig vindt, helpen zij u met het invullen van een aangifteformulier.

  Het is heel belangrijk dat u incidenten meldt. Zowel voor uzelf, maar ook voor ons ziekenhuis. Door registratie kunnen wij achterhalen in welke periode en op welke afdelingen criminaliteit voorkomt. Door passende beveiligingsmaatregelen proberen wij deze criminaliteit te voorkomen.

Minderjarigen

 • Rechten en plichten

  Het GHZ heeft een speciale folder ontwikkeld over de rechten (en plichten) van minderjarigen. Deze vindt u in het folderblok op deze pagina.

  Op de website 'JA dokter NEE dokter' kunnen jonge ziekenhuisbezoekers nagaan hoe het precies zit met het geven van toestemming voor een medische behandeling en het daaraan verbonden recht op informatie. Op een toegankelijke manier wordt uitgelegd wat daarover in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst staat (WGBO).

  De informatie wordt gepresenteerd in een virtueel ziekenhuis. Daarbij is de leeftijdsindeling van de WGBO gevolgd:

  • kinderen tot 12 jaar
  • kinderen van 12 tot 16 jaar
  • jongeren van 16 jaar en ouder

  Voor elke leeftijdscategorie is er een 'eigen' verdieping in het virtuele ziekenhuis, die de bezoeker vanuit de centrale hal kan bereiken via de lift.

Levenskwesties

 • Levenskwesties

  Als u bijvoorbeeld een schriftelijke wilsverklaring (levenstestament) heeft of als u geregistreerd staat in het Donorregister, wilt u dit dan doorgeven aan uw behandelend specialist en/of aan de verpleegkundige tijdens het opnamegesprek? Wilt u ook uw contactpersoon hierover inlichten?

  Iedereen kan in een situatie komen waarin ingrijpende beslissingen rond het levenseinde moeten worden genomen. Dan is het goed om een mening te hebben gevormd over zaken als stervensbegeleiding, niet reanimeren, euthanasie en donorregistratie. Een gesprek met een hulpverlener kan een bijdrage leveren aan dit proces van meningsvorming.

  We hebben hiervoor de folder 'Levenskwesties' ontwikkeld met informatie over deze onderwerpen en over hoe u uw beslissing kunt vastleggen.

  U vindt de folder in het folderblok op deze pagina.

  Meer informatie over orgaan- en weefseldonatie

BSN nummer gebruik

 • BSN nummer gebruik

  In het Groene Hart Ziekenhuis wordt het BSN nummer op verschillende informatiedragers (patiëntensticker, patiëntenkaart) vermeld.

  Uw Burgerservicenummer wordt op deze informatiedragers gebruikt om te waarborgen dat de te verwerken persoonsgegevens (in het kader van de verlening van zorg) op u betrekking hebben. Gebruik van het BSN nummer kan dus alleen om de identiteit van een patiënt en de juistheid van de verwerkte gegevens te verifiëren.

  Met het oog op mogelijke identiteitsfraude is het dus van groot belang dat u zeer zorgvuldig met deze informatiedragers omgaat en verlies ervan voorkomt.

Informatieverstrekking

 • Informatieverstrekking

  Wanneer u wordt behandeld in ons ziekenhuis informeren wij u altijd over:

  • De aard en het doel van het onderzoek en/of de behandeling
  • De gevolgen en risico's daarvan voor uw gezondheid
  • Alternatieven die in aanmerking komen en de mogelijke consequenties van geen behandeling
  • De staat van uw gezondheid en uw vooruitzichten.

  U beslist zelf of u wel of niet wordt behandeld. Wanneer sprake is van een ingrijpende of ongebruikelijke behandeling zal uw zorgverlener nadrukkelijk uw toestemming vragen. In de overige gevallen gaan onze hulpverleners er in principe van uit dat u stilzwijgend instemt. Laat u hen daarom weten wanneer u geen toestemming geeft.

Geneeskundige verklaring

 • Geneeskundige verklaring

  Regelmatig krijgen specialisten een verzoek om een geneeskundige verklaring af te geven, bijvoorbeeld om aan te geven of iemand nog kan sporten, in staat is te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen etc.?

  Onze specialisten hanteren hierbij de richtlijnen van de KNMG.

  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.

  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

  Bekijk ook de uitleg van de KNMG (in 4 talen) in het 'weigeringsbriefje'

 • Verklaring standpunt

  De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

  • De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
  • Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.
 • Wat kunt u doen om toch aan de informatie te komen?
  • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
   (bekijk de informatie over opvragen van uw medische dossier via de website van het Groene Hart Ziekenhuis)
  • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.
Folders

Zoekt u meer informatie over uw rechten en plichten? Bekijk dan ook onze folders:

Folder | Uw rechten en plichten als patiënt

Folder | De rechten en plichten van uw kind

Folder | Levenskwesties

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

8.7

Beoordeling op Zorgkaart Nederland
op basis van 400 beoordelingen