Mijn Groene Hart Ziekenhuis

Hier vindt u uw
patiëntenportaal

naar overzicht

Netwerkzorg

De werkgroep netwerkzorg, met daarin huisartsen en medisch specialisten, bekijkt hoe de zorg anders kan worden georganiseerd. Er worden projecten gerealiseerd om patiënten (langer) dichtbij huis, in de huisartsenpraktijk, te kunnen behandelen. Zo hoeft de patiënt voor laagcomplexe zorg niet meer naar het ziekenhuis.

De werkgroep Netwerkzorg is onderdeel van het ziekenhuisbrede programma Fit! dat invulling geeft aan de beweging van het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Op deze pagina vindt u meer informatie over de projecten, de uitgangspunten van de projecten en stellen we het projectteam voor. Ga hieronder direct naar:

Teleconsultatie

Via een teleconsult kan een huisarts digitaal advies vragen aan de medisch specialist. Binnen drie dagen wordt de vraag van de huisarts beantwoordt door de medisch specialist. De huisarts kan met dit advies de patiënt in de eerste lijn behandelen of in sommige gevallen toch doorverwijzen.

 • Meer informatie

  Op dit moment kan een teleconsult worden aangevraagd bij de vakgroepen: Anesthesie, Chirurgie, Cardiologie, Dermatologie, Gynaecologie, Geriatrie, Interne Geneeskunde, KNO, Longgeneeskunde, Oogheelkunde, MDL, Neurologie, Orthopedie, Radiologie, Reumatologie, Urologie, Slaap - Watchpat.

  Voordelen
  • Met het advies van de medisch specialist kunnen patiënten soms onder behandeling van de huisarts blijven. Veel patiënten vinden dit fijn, de huisarts is vertrouwd. Het scheelt daarnaast ook een bezoek aan de medisch specialist. Zeker voor minder mobiele patiënten is dat fijn. Als de patiënt toch naar het ziekenhuis moet, komt hij in ieder geval direct bij de juiste specialist terecht.
  • De huisarts kan een teleconsult indienen op het moment dat het hem uitkomt. Hij hoeft niet meer te bellen en in de wacht te staan om een specialist te spreken. Het is een laagdrempelige manier van advies en voorkomt soms ook niet zinnige verwijzingen.
  • Ook de specialist kan de vraag beantwoorden op het moment dat het hem uitkomt. Hij kan tijd hiervoor inplannen en zorgen dat hij alle benodigde gegevens bij de hand heeft, anders dan bij een telefoontje tijdens een dienst. 

  Bekijk hieronder twee video's over de toepassing van teleconsultatie.

  Betrokken partners

  Mediis, GHZ

Screenen verwijzingen

Na een succesvolle pilot gaan de MDL, Cardiologie en Pijnpoli door. Wij kijken nu naar opschaling van het aantal vakgroepen. Tijdens de screening wordt beoordeeld waar de betreffende patiënt het best op zijn plek is en of de verwijzing volledig genoeg is.

 • Meer informatie

  Dat betekent dat na een verwijzing één van de volgende acties volgt:

  • afspraak inplannen;
  • afspraak inplannen bij een andere specialist binnen eigen specialisme;
  • doorzetten naar ander specialisme;
  • contact opnemen met huisarts bij onvolledige verwijzing (er is meer informatie nodig) of bij behoefte aan meer achtergrondinformatie wordt contact opgenomen met de huisarts, waardoor ruimte ontstaat voor overleg over de patiënt en behandeladviezen.

  Voordelen
  • De patiënt komt eerder terecht bij de juiste zorgverlener met de juiste onderzoeken, waardoor deze over het algemeen minder consulten nodig heeft en minder zorgverleners ziet.
  • De patiënt kan vaker in de eerste lijn blijven, waarbij de huisarts direct een mogelijkheid heeft om met de specialist te overleggen over het behandeladvies.
  • Door het screenen van de verwijzingen komen er op het spreekuur van de specialist minder patiënten die daar 'niet thuis horen' en beter op hun plek zijn bij een andere specialist, specialisme of hun eigen huisarts.

  Bekijk deze afbeelding waarop het proces duidelijk staat uitgelegd.

  Betrokken partners

  GHZ, Mediis, huisartsen

Prikkelbaar Darmsyndroom (PDS) labpakket

Het Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS) is een veel voorkomende diagnose. PDS kan in principe in de eerste lijn behandeld worden. Toch zien de MDL-artsen veel patiënten met deze diagnose. De MDL-artsen hebben daarom in samenwerking met de klinisch chemici en in afstemming met de huisartsen een labpakket ontwikkeld om dit te voorkomen. 

 • Meer informatie

  Dit labpakket bestaat uit twee onderzoeken: een bloedonderzoek en onderzoek van de ontlasting. Wanneer de uitkomst van de onderzoeken geen afwijkende waarden laten zien en er geen alarmsymptomen zijn, kan men uitgaan van PDS.


  Voordelen
  • Dankzij eerstelijns diagnostiek kan de patiënt bij de vertrouwde huisarts blijven. Hij wordt niet aan onnodig onderzoek blootgesteld en hoeft niet lang meer te wachten op een uitslag. Hij komt eerder op de juiste plek als het noodzaak is.
  • De specialist kan zijn/haar tijd gebruiken voor patiënten met complexere zorgvragen.
  • De huisarts kan zelf meer conclusies trekken aan de hand van het labpakket. Daarnaast kan er via teleconsultatie overleg gevoerd worden met een MDL-arts om behandeladviezen of eventuele twijfel te bespreken. Voor de patiënt die toch graag doorverwezen wil worden, kan het labpakket voor de huisarts een extra troef zijn om met de patiënt in gesprek te gaan.

  Betrokken partners

  Mediis, GHZ

Kaderhuisartsen gynaecologie spreekuur

Twee kaderhuisartsen urogynaecologie zijn in samenwerking met de gynaecologen van het GHZ een eerstelijns gynaecologie spreekuur gestart. Dit spreekuur is bedoeld voor de behandeling van eerstelijns gynaecologische klachten en anticonceptiebeleid.

 • Meer informatie

  Niet elke huisarts voelt zich bekwaam om deze zorg te leveren en daarom wordt er regelmatig voor deze eerstelijnszorg naar het ziekenhuis verwezen. Om deze verwijzingen te voorkomen en/of te verminderen is er voor de huisarts een mogelijkheid gecreëerd om te verwijzen naar de kaderhuisartsen.

  Voordelen
  • De patiënt blijft binnen de laagdrempelige, eerstelijns setting en de zorgkosten zijn lager. De kaderhuisartsen werken nauw samen met de gynaecologen om optimale en efficiënte zorg te kunnen leveren. Hierdoor kunnen onnodige verwijzingen voorkomen worden.
  • Doordat de kaderhuisartsen laag complexe zorgtaken van de specialist overnemen is er meer ruimte voor complexe patiëntenzorg in de tweede lijn met, naar verwachting, kortere wachttijden voor een afspraak.
  • Dit spreekuur draagt bij aan het verdiepen van de kennis en vaardigheden van de kaderhuisartsen, stimuleert een nauwe samenwerking met de gynaecologen en bevordert het uitoefenen van hun regionale taak als kaderhuisarts, waaronder het bijscholen van collega-huisartsen.

  De eigen huisarts kan gemakkelijk via zorgdomein verwijzen.

  Betrokken partners

  Mediis Kaderhuisartsen, GHZ

Kinderen met astma

Kinderen met astma in de leeftijd van 0-18 jaar worden behandeld in de huisartsenpraktijk door de verpleegkundig specialist kinderlongziekten en huisarts. 

 • Meer informatie

  Tot de leeftijd van 6 jaar vindt het diagnosetraject plaats in de huisartspraktijk. Vanaf de leeftijd van 6 jaar komen kinderen voor het stellen van de diagnose en voorstel voor behandeling langs in het ziekenhuis. Na diagnose worden deze kinderen in principe terugverwezen naar de eerstelijn.

  Door een verpleegkundig specialist kinderlongziekten met de huisarts te laten werken, kan de follow-up van de behandeling voor een groot deel buiten het ziekenhuis plaatsvinden. De verpleegkundige specialist kinderlongziekten stelt samen met de kinderarts de diagnose, de huisarts en verpleegkundig specialist zijn de behandelaar, zien alle patiënten en volgen deze.

  Kinderen met co-morbiditeit blijven onder de zorg van de kinderarts. De kinderlongverpleegkundigen bieden informatie, advies, begeleiding en monitoring in de tweedelijn, maar zij zijn geen behandelaar.

  Voordelen
  • De geprotocolleerde, op maat afgestemde zorg tussen de professionals maakt de zorg voor kinderen met astma beter (minder belemmeringen en schooluitval, hogere kwaliteit van leven), laagdrempeliger en goedkoper (minder exacerbaties, SEH bezoek en opnames).
  • Voor ouders is het laagdrempeliger een afspraak maken bij de huisarts.
  • De huisarts en verpleegkundig specialist kunnen focussen op behandeling en therapietrouw.
  • De kinderarts krijgt de patiënten te zien die echt bij hem/haar thuishoren.
  Betrokken partners

  Huisarts, ZorgBrug, GHZ

Keuzehulp binnen de eerste lijn

De huisarts kan een patiënt een keuzehulp aanbieden. De patiënt vult deze zelf in. Met de antwoorden uit de keuzehulp komt er een advies over welke behandeling het beste bij hem past. De specialist kan in het verwijsformulier inzien welke keuzehulpmodule is ingezet.

 • Meer informatie
  Voordelen
  • Patiënten kunnen rustig thuis de informatie van de keuzehulp doorlopen. Er is geen tijdsdruk om binnen het consult een keuze te maken. De patiënt kiest daarna zelf - samen met de huisarts - de behandeling die het beste bij zijn situatie past.
  • Door een keuzehulp te gebruiken kan de huisarts gemakkelijk samen met de patiënt beslissen wat de beste keuze is voor vervolgzorg. De huisarts voorkomt hiermee dat een patiënt die niet in de tweede lijn thuishoort, wordt doorverwezen. De patiënt krijgt meer inzicht waarom hij geen doorverwijzing nodig heeft. Het levert niet alleen zinnige zorg op, maar ook de zorg op de juiste plek.
  • Mocht de patiënt in het ziekenhuis komen, dan weet de specialist dat de patiënt een keuze heeft gemaakt gebaseerd op een uniforme keuzehulp. Specialisten kunnen in het verwijsformulier inzien welke keuzehulpmodule is ingezet en kunnen desgewenst inspelen op de informatie die de patiënt al heeft ontvangen.

   

  Betrokken partners

  GHZ, Mediis, huisartsenpraktijken, ZEL (zorgorganisatie eerste lijn Delfland) 

Keuzehulp eerste lijn gastroscopie

Uw patiënt heeft maagklachten. Vaak is er door goede voorlichting en het aanpassen van de levensstijl al veel te winnen tegen deze klachten. De keuzehulp eerste lijn gastroscopie is een online tool voor patiënten met uitleg over maagklachten en geeft adviezen wat hier tegen te kunnen doen.

 • Meer informatie
  Voordelen
  • Een gastroscopie is een belastend onderzoek voor de patiënt. En 75% van alle gastroscopieën met de indicatie dyspeptische klachten levert geen relevante pathologie op. In veel gevallen is een scopie dus niet zinvol. Niet zinvolle onderzoeken willen we bij patiënten zoveel mogelijk voorkomen.
  • De huisarts heeft dankzij de keuzehulp een mooie tool in handen om met patiënten het gesprek aan te gaan of het wel of niet zinvol is om een gastroscopie aan te gaan.
  • Het voorkomt niet zinvolle gastroscopie-onderzoeken in het ziekenhuis, dit geeft ruimte voor urgente gevallen.

   

  Betrokken partners

  GHZ, VGZ/huisartsen die meedoen met 'Meer tijd voor de patiënt'

Meer Tijd voor de Patiënt

Verschillende zorgvragen hebben een verschillend consultduur nodig. Een flexibele consultduur zorgt ervoor dat iedere patiënt de tijd en aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. 

 • Meer informatie

  Met Meer Tijd voor de Patiënt (MTvdP) wordt getest of een flexibele consulttijd, afhankelijk van de patiëntvraag, beter werkt. Als de patiënt een korte vraag heeft of langskomt voor een makkelijke/snelle verrichting krijgt de patiënt een korter consult. Zo is de patiënt snel geholpen en blijft er tijd over om andere patiënten te helpen. Patiënten met een grotere zorgvraag krijgen juist een langere consultduur. Een langere consultduur kan ervoor zorgen dat de kern van de zorgvraag van de patiënt sneller en beter naar voren komt. Er is meer tijd om door te vragen, betere diagnoses te stellen en ruimte voor persoonsgerichte zorg. Door inzet van verschillende interventies kunnen huisartsen laag complexe patiënten binnen de eerste lijn houden. U kunt hierbij denken aan:

  • Flexibele consultduur – 5, 15 of 30 minuten per patiënt, afhankelijk van de zorgvraag
  • Teleconsultatie – consult tussen huisarts en specialist (zie ook 'Teleconsultatie')
  • Time out – De huisarts kan tijdens het consult een time-out inzetten. Hiermee geeft hij aan tijd te willen nemen voor een passende behandeling. Zo kan hij/zij nog extra informatie opzoeken over een behandeling, via teleconsultatie de hulp van een specialist inroepen of de casus met zijn of haar collega’s bespreken. Zo krijgt de patiënt een passend antwoord op de hulpvraag en kan hij/zij in de eerste lijn blijven.
  • Intervisie op verwijzing – Door intervisie over verwijzingen worden de huisartsen zich bewust van hun verwijzingen en voorkomen we laagdrempelige verwijzingen.
  • Triage – Doordat met MTvdP een verandering in de agenda komt (flexibele consultduren), is een triagetraining voor assistentes onmisbaar. Wie plan je op een kort, normaal of dubbel consult in? En wat doe je als een patiënt meerdere klachten heeft? Tijdens de training wordt besproken hoe je door triage meer tijd voor de patiënt creëert.
  • Inspelen op veelgebruikers – Door met de praktijk een plan van aanpak te maken zorgen we er voor dat ook deze patiënt de juiste zorg op de juiste plaats krijgt.
  Voordelen
  • Patiënten merken dat de huisarts voldoende tijd voor hen neemt, of dit nu 5 minuten is of 30 minuten, en meer aandacht heeft voor hun context en achterliggende problematiek. Ze komen minder vaak terug bij de huisarts.
  • De huisarts kan met een passende consultduur de patiënt beter helpen, wat leidt tot meer werkplezier en minder werkdruk. Door meer tijd aan de patiënt te besteden kan de huisarts meer achterhalen wat er aan de hand is en daardoor een betere afweging maken voor de juiste behandeling. Door de juiste tijd te investeren verwijzen huisartsen minder vaak naar de tweede lijn.
  • Door gerichtere verwijzingen van de huisarts, is ook bij de specialist de juiste zorg op de juiste plaats nog meer actueel.
  Betrokken partners

  VGZ, GHZ, Mediis, huisartsenpraktijken

   

Enkel-arm index

Een enkel-arm index wordt aangevraagd om te bepalen of iemand vernauwingen heeft in de slagaders van de benen. De inspanningstest (een looptest uitgevoerd op een loopband) kan in combinatie worden aangevraagd om te bepalen of de doorbloeding tijdens inspanning anders is dan zonder inspanning. 

 • Meer informatie

  In veel gevallen kan er bij afwijkende waarden onder begeleiding van de huisarts gestart worden met looptraining. In dat geval is er geen consult van de vaatchirurg nodig en kan een verwijzing naar het ziekenhuis voorkomen worden.

  De test is aan te vragen via ZorgDomein. De aanvragende huisarts ontvangt binnen 3 werkdagen de geïnterpreteerde uitslag van het aangevraagde onderzoek per EDIFACT. Het verslag bevat de enkel-arm index uitslag, eventueel een diagnose en advies. De huisarts bepaalt aan de hand van de waarden en de interpretatie van de vaatchirurg de vervolgstappen met, indien nodig een verwijzing naar de vaatchirurgie.  

  Alleen in geval van spoed (ernstige klachten) kan de vaatchirurg na beoordeling van de indices de behandeling overnemen. De vaatchirurg meldt dit direct aan de huisarts (telefonisch of via EDIFACT).

  Voordelen
  • De patiënt krijgt geen verwijzing naar de tweede lijn; geen eigen risico.
  • De regie blijft bij de huisarts. Dat wil zeggen dat zowel bij afwijkende- als normale waarden de huisarts de hoofdbehandelaar blijft.
  • De specialist heeft meer tijd voor complexere zorgvragen.

  Betrokken partners

  Zorgdomein, GHZ, Mediis

Follow-up zorg coeliakie door huisarts

Langdurige coeliakie patiënten hoeven voor hun follow-up niet meer naar het ziekenhuis, maar kunnen terecht bij de huisarts. Het gaat specifiek om patiënten die na 36 maanden (of langer) stabiel zijn ingesteld en klachtenvrij met normale anti-TTG.

 • Meer informatie

  Met een speciaal ontwikkeld labpakket is de follow-up goed over te dragen. De patiënt krijgt een ontslagbrief met reden van terugverwijzing en advies ten aanzien van labcontrole en DEXA-scan + de meest recente labuitslagen. Bij afwijkende lab uitslagen of klachten kan de huisarts overleggen met de MDL-arts via Teleconsultatie. De huisarts kan zelf de jaarcontrole verrichten of dit via de diëtist laten verlopen onder supervisie van de huisarts. Voorwaarde is dat de diëtist geschoold is op het gebied van coeliakie en het lab geen afwijkingen laat zien.

  Bekijk hier de transmurale werkafspraken die gemaakt zijn over terugverwijzing naar de eerste lijn bij coeliakie. 

  Voordelen
  • De patiënt krijgt dezelfde kwaliteit van zorg, maar wel goedkoper en dichterbij huis.
  • De MDL-arts heeft meer tijd voor complexe zorgvragen.

  Betrokken partners

  GHZ, Mediis, diëtist

Gespecialiseerde huisartsen kleine verrichtingen

Twee huisartsen in Gouda hebben zich gespecialiseerd in het doen van kleine verrichtingen. Denk hierbij aan een sterilisatie bij de man, het verwijderen van cystes en ingegroeide teennagels. Andere huisartsen kunnen patiënten naar hen doorverwijzen.

 • Meer informatie

  Niet elke huisarts heeft de ervaring om deze zorg te leveren waardoor het voorkomt dat er voor deze zorg naar het ziekenhuis wordt verwezen. Om deze verwijzingen te voorkomen en/of te verminderen kunnen huisartsen naar deze gespecialiseerde huisartsen doorverwijzen.

  Voordelen
  • De patiënt blijft binnen de vertrouwde huisartsensetting en de zorgkosten zijn lager.
  • Doordat de gespecialiseerde huisartsen zorgtaken van de specialist overnemen is er meer ruimte voor complexe patiëntenzorg in het ziekenhuis met, naar verwachting, kortere wachttijden voor een afspraak.
  Betrokken partners

  Mediis, GHZ

Videoconsultatie
Teleconsultatie

Uitgangspunten

Heeft u een goed idee voor een nieuw netwerkzorgproject? We horen het graag. U kunt ons bereiken via externezorgrelaties@ghz.nl

Dit zijn de criteria waaraan een project in ieder geval moet voldoen:

 • Het project sluit aan bij de behoefte van de patiënt 
 • Het behoudt de kwaliteit of verhoogd de kwaliteit van zorg
 • Het zorgt voor werkdrukvermindering voor huisartsen en/of medisch specialisten
 • Het verhoogd werkplezier bij zorgprofessionals
 • Het verlaagt de zorgkosten in zijn totaliteit


Projectteam

Samenstelling werkgroep netwerkzorg

Mediis

Tjarda Scheltens, medisch directeur

Michiel van Zadelhoff, huisarts 

Nick van Vliet, huisarts 

Annemarie Sliedrecht, huisarts

Zorgbrug

Wouter Steenwoerd, manager

GHZ

Joukje Bosman, MDL arts

Claire den Hoedt, internist ouderengeneeskunde

Jim Kemper, KNO arts

Pascal Kolk, Gynaecoloog

Suzanne Verbeek – Deddens, Physician Assistant Longgeneeskunde

Anne Dijkstra, programmamanager Fit!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

8.7

Beoordeling op Zorgkaart Nederland
op basis van 400 beoordelingen