Mijn GHZ

Hier vindt u uw
patientendossier

naar overzicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De RvT toetst, controleert en adviseert de RvB bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken. Daarnaast heeft de RvB de goedkeuring van de RvT nodig voor onder meer de jaarrekening en belangrijke strategische beslissingen over de ziekenhuisorganisatie. 

De RvT heeft een visie op toezicht opgesteld die richting geeft aan het handelen van de raad van toezicht en die belanghebbenden zicht geeft op wat zij kunnen en mogen verwachten van de toezichthouders.

Bij de uitoefening van zijn taak houdt de RvT zich aan de Governancecode Zorg. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van het Groene Hart Ziekenhuis en in het reglement van de Raad van Toezicht. 

Commissies

De RvT kent drie commissies:

  • De Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van het ziekenhuis.
  • De Auditcommissie Financiën en Bedrijfsvoering houdt zich bezig met financiële aangelegenheden, de financiële verantwoording, bedrijfsvoering, ICT en het vastgoedbeleid.
  • De Governance- en Remuneratiecommissie houdt zich bezig met onder meer de selectie en benoeming van leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, de functioneringsgesprekken en arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur, de remuneratie van de voorzitter en leden van de raad van toezicht. Ook heeft de commissie een ondersteunende rol inzake de naleving van de governancecode zorg.

De RvT komt zes maal per jaar bijeen. Daarnaast legt de RvT werkbezoeken af in de organisatie en nodigt medewerkers uit om in de reguliere RvT-vergadering of commissie vergaderingen specifieke projecten of onderwerpen toe te lichten. Daarnaast woont een afvaardiging van de RvT twee keer per jaar een vergadering bij van de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Ook sluit de RvT periodiek aan bij relevante activiteiten die door het ziekenhuis georganiseerd worden.

Samenstelling Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen na een hernieuwde afweging voor een termijn van vier jaar worden herbenoemd. Bekijk hier het rooster van aftreden.

Dr. H.N. Hagoort

Voorzitter RvT

Lid Governance en Remuneratiecommissie

 

Dhr. J.K. Cappon

Lid RvT

Voorzitter Auditcommissie Financiën en Bedrijfsvoering.

Mevr. D.M.C. Pronk

Vice-voorzitter RvT

Voorzitter Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

Dhr. M. Hoes

Lid RvT

Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

Mevr. S. El Yaakoubi

Lid RvT

Voorzitter Governance en Remuneratiecommissie

Arron Bell

Lid RvT

Lid auditcommissie Financiën en Bedrijfsvoering

 

Principes voor goed bestuur en toezicht

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Het GHZ volgt hierin dan ook de zeven principes uit de Governancecode Zorg. Passend bij de Governancecode Zorg richten we de governance zo in dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg en aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van het GHZ, met als doel het maatschappelijk vertrouwen in de sector en de instelling specifiek.

De Governancecode Zorg is uitgewerkt in het besturingsreglement Raad van Bestuur/Raad van Toezicht, het Reglement Raad van Bestuur en het Reglement Raad van Toezicht.

Verder neemt de Raad van Toezicht deel aan het NVTZ programma Goed Toezicht. Het programmaonderdeel Goed beslagen ten ijs geeft zicht op de gevolgde activiteiten op het gebied van kennis- en competentieontwikkeling. Er wordt jaarlijks een scholingsplan voor de Raad van Toezicht opgesteld, hiervoor is ook een opleidingsbudget beschikbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

8.5

Beoordeling op Zorgkaart Nederland
op basis van 400 beoordelingen